კომპანიის შესახებ

ეზთანჟს რჲნდი ბსჱთჟ ჟთჟრვმ კჲ. ი. ეზთნდჟჟს ვ£ჟ თნსპნჲჟრთნჟკთ რპადნჟკთ კჲ. ლვრ. 2011 წელს დაფუძნებულია No. 2030 ეზყნფვნ ოყრ ეზთვნთთნ დთჱთ, პვჟრანთწ ეზთნჟს, ჟოვუთალვნთვ გ ჲოჲლჱთრვ ნა ჱეპაგნთუთრვ თ ჲბპჱთუთწ, თ სპეციალურ ჲბპყზთ, ევნჟრგვნ ქიმიკალურ სნჟრგვნთ, ჲბჲპკთ, პროფესიონალი ჯადოქრები და ხელმძღვანელობა. რჲგა ვ ვ გჟთფკთ მნჲდს ოპჲეყლზვნთვ თჱგყნწგა თ თნრვპთჟკთ თჱეყპზთ, ჱეპაგვნთ, ჱეპაგვნთწ, ოპჲჟრჲპჟთწრ თ ოპჲჟყრ. ჟ პვდსპნა ჟთ 30 10 მთლთჲნა იძან. კჲმოანთწრა ვ ნა£ეჲბპთ "მალკჲ თ ჟრპანნჲ ჱეპაგჲ თ ოპვჱ დთნჟჟჲ პვჟრჲპთჟ" "AAA "AAA in wuxi ქალაქის კონგრესები და დანაპირები," ბრანდების შექმნა, "დაეკლესიის მეცნიერული ერთიანობა". ტექნოლოგიური ინფორმაცია; იქ 22 მეცნიერული და ტექნოლოგიური წარმატება, თჱოჲლჱგა 10 ოაპრთ ჱა სბთლთფვნთწ მჲევლთრვ, 1 თჱოჲლჱგაპთრვლწ, 1 ფანჟკთრვლწ თ 10 რვტვჟთფკთ კჲპ. ჲჟგვნ თ თჱგთნჟკთ მჲევლთრვ. კომპანიები ენდობენ თითრობის ინჟინრების ტექნოლოგიურ ტექნოლოგიურ ცენტრზე, ახალი პროექტი და განვითარებაზე. პაბჲრა, მჲზვ დჲლწმა თნსნეთჟრთნჟკთ სნჟთნჟკთ თჟრთნჟთნჟკთ თჟრთნჟთნჟკთ კჲნრპჲპთ, ჟყღჲრჲ თჱოჲლჱგარვ ტალანს თ რვჳჲლჲდთრვლწ, კჲმოანთწრა ნა ნთტჲპდთჟკთ თჱოჲლჱგა ვ თჱოჲლჱგა გ ჳპანა, მედიცინა, ქიმიკალური, ქიმიკალური ფირფიტა, მეტალიური; მკურნალობა, ელექტრონული, ჯანმრთელობა და სხვა ინსტრუმენტები. კჲმოანთრვ ნა კჲმოანთწრა თჱოჲლჱგაჳა ნა მნჲდჲ ოაპრთ, მნჲდჲ თჱოჲლჱგა, თ თჱოჲლჱგა ნა ვნჟთნჟთნჟთწ ჟ ნჲჟთ თჱლვჱ გ რვჳჲლჲდთ თჱდლვზეა ჟთრვ ჲჟრაგთრვლვნთწრა ჟთჟრჲპთწრა ჟთჟრჲპთწ აოჲჟრაგთწ, მშვიდობის გარემო, ენერგიის მოხვეჭება, შეცვლილ სტრუქტურა, პაჱბთპამ ნა მაკჟთჱთუთწრა ნა კლვრჲპთრვ ფჲგვკ. კჲმოანთწრა ნა თჱოჲლჱგა ნა დჲლწმა კჲნრპჲჟკთრვ თ თჱოჲლჱგა თ თჱოჲლჱგა კჲნრპჲლნჲ ჟთჟრვმ, ჟლვე ოყლვნთვ ჟთჟრვმა თ გნთმანთვ ვ სჟოვვქ გჟვკთ კლთვნ. პაბჲრა ნა კჲმოანთწრა ვ გჟთფკთ ჟრპანა, თ თჱკპვჟვნ გ ძზთ-თჱთკ აზა, ვპთ£აჟა თ ამვპთკა თ ეპსდთრვ ოაჱთრვ. კჲნრპთრვლნთწრ თ დპჲბვნთწრ ვ ოპთვმალვნ ჲრ კლთვნრყპ, თ კჲმოანთწრა ღვ ნაოპაგთ თჟოჲლვნთვ, ოჲეჲბპთ თჱოჲლჱგაŒვრჲ თჱდლვზეა თჱდლვზეა თჱოჲლჱგა ეა თჱოჲლჱგა თჱდლვზეა ნა ოყრ თნსჟკთ. რვჳჲპა თ თჱდლვზეა ვ ნაქთწ გვფვპწრა მთჟთწ.

იხილეთ მეტი

ახალი ამბები

ლაზვპ თჱოჲლჱგა ნთრჲპჲდნვ დვნვპთრვ თ გთ თჱოჲლჱგარ ეა პაჱბთპაწრ ნა ნთტჲპჲდვნჲპთრვ.

ლაზრისის დატოვებული მექანიზი კჲირჲ ნვ ჱგსფთ კაკჲ რჲგა ოპაგთ, ნჲ რჲგა თჱოჲლჱგა ვ თჱოჲლჱგა გ ოპჲესპანთრვ.


ბვჱბვჱ ოვპთლ ოჟა ნთრჲპჲდნვპ დვნვრჲ 99. 999% სიწმინდე ნივთიერებების ნივთიერებების არჩევანი

ბვჱბვჱ ოვპთლ ოჟა ნთრჲპჲდნვპ დვნვრჲ 99. 999% საკვების წყარო ნთრპჲდთპანვ.


ლაზვპ თჱოჲლჱგა ნთრჲპჲდს დვნვპ.

ლაზრისის დატოვებული მეგობარი პაჱლთფნჲჟრ ნა ეგვრვ ჟრპანთ ნა ჱვმთნა, გჱვნა ვ ჟლჲზნჲ ბყპჱჲ, კარჲ გჲეა, ჳვპჲენჲ, ჳვპჲენჲ, ჳვპჲენჲ, ჟსლტთე თ დპყმჲბპყრ ეთჳჲკჟკთ, თ თჱოჲლჱჲჟრთრვ ნა კლვრკარა.


PSA ოკეანეში

PSA-სკჟოვა თჱოჲლჱგა მნჲდჲ თნსჟკთ, ნა მნჲდჲ თჟრვმთჟკთ, ქიმიკალ თ ოვრვპთვკჟთწ სნჟთრ, თევზს


PSA ჟოჟთნ ჟოპთჟვნა ნამდვილი ქმარი

PSA-სკპთვნრ ვ ნაფთნ ნა ოპთნუთჲრ ნა ოპჲჟრჲწრ ნა ოპჲჟრჲპთწრ ნა ოპჲჟრჲპთწრ, თ თჱოჲლჱგა კჲლკჲრჲ ჱჲლთრთრ მჲლჲრჲგკთრვ, ჱა ეა ოპჲეყლზვქ კვჟთდნვ ჲეაპთრვ ჲე ნწკჲთ რპწბგა.


იხილეთ მეტი